Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Musa Jusupov  [Clear All Filters]
2001
Jusupov, Musa. "Chechnya." In Mezhetnicheskie otnosheniya i konflikty v postsovetskikh gosu-darstvakh – Ezhegodny doklad, 239. Moscow: Tsentr po izucheniyu i razresheniyu konfliktov Instituta etnologii i antropologii RAN/Set etnologicheskogo monitoringa i rannego preduprezhdeniya konfliktov, 2001.