Share/Save

Synergetycheskoe metodы upravlenyja slozhnыmy systemamy: teoryja systemnogo synteza

Publication Type:

Book

Source:

Edytoral URSS, Moscow (2005)