Share/Save

Kreml. Prezidenty Rossii. Strategiya vlasti ot B.N. Yeltsina do V.V. Putina

Publication Type:

Book

Source:

Tsentrpoligraf, Moscow, p.436 (2002)