Share/Save

Нови тенденции в политиката за сигурност на критичната енергийна инфраструктура

Вид публикации:

Report

Авторы:

Velichka Milina

Источник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 106, София (2013)

Abstract:

Съвременното разбиране за ефективна политика за сигурност на критичната енергийна инфраструктура поставя акцента върху способността да се систематизират уязвимостите, да се предвиждат заплахите и да се неутрализират рисковете от кибератаки върху елементи на сложно взаимообвързаните, интелигентни енергийни инфраструктури. Три са основните нови тенденции в политиката за сигурност на функционирането на критичната енергийна инфраструктура – киберсигурност, публично-частно партньорство и международно сътрудничество във формирането и реализирането на политиката за сигурност на критичната енергийна инфраструктура. Различни страни и международни организации предлагат свои модели на тези политики, чиято ефективност предстои да бъде доказвана.