Share/Save

’Световната система’ на Имануел Уолърстейн и проблемът за глобализацията

Вид публикации:

Book Chapter

Авторы:

О. Siмоvа

Источник:

Хуманитарни и стопански науки, Минногеоложки университет „Св. Иван Рилски”, Число Годишник, том 47, свитък ІV, София, p.11-16 (2004)