Biblio

Export 65 results:
Filters: Author is Todor Tagarev  [Clear All Filters]
2011
Годишен отчет за 2010 на секция Информационни технологии в сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Гражданско-военно взаимодействие във всеобхватния подход на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Изисквания към информационното осигуряване и системи на Министерство на правосъдието In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Интелигентната организация в отбранителния сектор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
НАТО и партньорствата на НАТО в укрепване на сигурността чрез резилианс In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Национален капацитет за изследвания и технологии в интерес на отбраната: Методика за оценяване и уеб-платформа за събиране и представяне на информация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Потенциални роли на ЕС във всеобхватния подход: Рамка за анализ In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Противодействие на корупцията в отбраната: основни предизвикателства пред България и Югоизточна Европа и добри практики In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Противодействие на корупцията в отбранителния сектор: Основни рискове и предизвикателства In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Сравнителен анализ на данни за отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Управление на промяната в сложни организации при висока степен на неопределеност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Фази и предизвикателства на реформата на сектора за сигурност: Анализ на българския опит In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
2010
Въведение в планирането за отбранителни способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Движещи сили на реформата на службите за сигурност в страните от Източна Европа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Демократична легитимност на управлението на сектора за сигурност в кризисни ситуации In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Ефективен ресурсен мениджмънт в контекста на доброто управление In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Защита на европейската критична инфраструктура: Курс за обучение на служители от МИЕТ и търговските дружества – собственици /оператори на обекти от критичната инфраструктура в сектор „Енергетика” In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Изисквания и ограничения в проектирането и избора на сценарии за защита на критична инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Концепция за стратегически отбранителен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Модерната система на международни отношения: Разработване на стратегии за Украйна In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Насоки и изследователски стратегии в поддръжка на кризисното управление при природни бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Остойностяване в планирането за способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Политики за сигурност и развитие на обединената Електронна съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.

Pages